Gearbox Software ตั้งชื่อปืน Borderlands 3 เป็นชื่อแฟนเกม ผู้ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย

Trevor Eastman แฟนเกม Borderlands อายุ 26 ปี ผู้ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาวุธ

Read More